Køge Golf Klubs historiske udvikling

Køge Golf Klub – en medlemsejet klub og nr. 24 i rækken af danske golfklubber.

Som så mange klubber blev Køge Golf Klub stiftet af en lille gruppe entusiastiske golfspillere,  der selv lagde rigtig meget arbejde i skabelsen af klub, bane og klubhus. I det følgende beskrives klubbens udvikling fra den spæde begyndelse til at blive en af Danmarks største, medlemsejede klubber.

1969 Ved den stiftende generalforsamling blev 56 spillere indmeldt.
1970 Ejeren af landejendommen ’Lillevang’, Chr. R. Otzen, tilbød klubben at leje kostalden som klublokale. Pris 200 kr. pr. måned.
1971 Officiel indvielse af de første 9 huller.
1973 Klubben fattes penge, og ’Køge Golf Klubs Støttekreds’ (ca. 35 medlemmer) kautionerer for en kassekredit.
1974 Megen trafik på 9 huls banen satte gang i overvejelser om at udvide til 18 huller.
1975 18 hullers banen blev en realitet, samtidig udvidedes klubhuset, og det første klubblad så dagens lys.
1978 Det blev vedtaget, at nye medlemmer skulle tage træningstimer hos pro’en, før de blev sluppet løs på banen.
1981 Klubben indleder drøftelser med Chr. Otzen om køb af banen. Kontantprisen var 4.6 mio.
1982 På en ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget at købe banen – pris 3.2 mio, delvis finansieret af et lånetilsagn fra medlemmerne på i alt 1.538 mio. Klubben talte nu 265 medlemmer.
1989 Interessen for golf var stigende, og behovet for at organisere undervisning af nye spillere betød starten på golfskolen, dengang kaldet Mandagsklubben.
1992 Det gamle klubhus blev renoveret med et moderne køkken, samt en restaurant-tilbygning med plads til 100 gæster. Pris 1.9 mio. Projekt Ege-savanne flyttede 135 egetræer på op til 12 meters højde rundt på banen. Alle disse egetræer lever endnu på trods af et par tørre somre efter udflytningen.
1993 En ny lokalplan, der gav mulighed for udvidelse af banen med yderligere 9 huller, blev vedtaget, og et areal til etablering af 9 huller samt en drivingrange blev købt af Thyme (planteskolen) til overtagelse senest i april 1998. Drivingrangen blev flyttet med det samme og 10. hul blev lavet til et par 4 hul. Det havde været klemt af den gamle drivingrange og var derfor et næsten blindt par 3 hul. Ny 9. green blev anlagt af vore egne greenkeepere.
1994 Klubbens 25 års jubilæum! Klubben havde da 923 medlemmer – og i Danmark var der nu i alt 123 golfklubber, organiseret under Dansk Golf Union. En kreds af medlemmer forfattede et jubilæumsskrift, og alt underliggende materiale blev efterfølgende overdraget til Køge Byhistoriske arkiv.
1995 De 25 år fejredes ved en ugelang jubilæumsturnering, afsluttende med en stor fest.
1996 Køgespilleren Christina Kuld vandt British Open Amateurs – slagspilmesterskab for kvinder.
1997 Dameklubben fejrede 25 års jubilæum. Arbejdet med et nyt vandingsanlæg til banen afsluttes.
1998 Anlægsarbejdet på den kommende Nordbane påbegyndes i det tidlige forår. Banen er tegnet af golfarkitekt Rolf Henning Jensen, og anlægget blev udført af entreprenørfirmaet M.J.Eriksson. Søen på 12. hul blev udvidet til mere end det dobbelte areal.
1999 Nyt greenkeeperhus blev opført i forlængelse af maskinladen, med væsentligt forbedrede arbejdsforhold for greenkeeperne. Klubben nåede i foråret 99 et medlemstal på 1200, og der etableredes ventelister for nye medlemmer.
2000 Køge Golf Klub går ind i det ny årtusinde og markerer sig med internethjemmeside og e-mailadresse. Den egentlige golfskole etableres under begynderudvalget med teoretisk og praktisk undervisning, afsluttende med prøver. Et opnået spillebevis giver adgang til Mandagsklubbens spil på Nordbanen. Søren Thomassen udnævnes til æresmedlem i klubben.
2001 DGU indfører systemet ’ekstradagsscore’ EDS. På initiativ af Køge Golf Klub etableres en Erfagruppe, bestående af Dragør, Hedeland, Holbæk, Korsør, Sorø, Sydsjælland og os. Formål: Praktisk og administrativ informationsudveksling, samt en større gennemslagskraft i fremtidige beslutninger i DGU regi.
2002 Banekontrol/Baneservice indføres som supplement til week-end’ernes golfværter i bestræbelserne på at bekæmpe et tiltagende green-fee snyderi.
2003 Vi sætter gang i projekt Masterplan  - en overordnet plan for udvikling, ændring og fornyelse af Sydbanen. Banearkitekt Line Mortensen står for udarbejdelse af planen.
2004 Et resultat af ERFA-gruppens arbejde er at DGU kortene nu gøres elektroniske, og efter vedtagelse af et fælles it-system for alle danske golfklubber, nu registreres i en samlet database under DGU.
2005 Køge Golf Klub får Køge Kommunes Miljøpris for ’konsekvent at have gennemført en ambitiøs miljømålsætning for driften af klubbens anlæg’. Vores første touch-screen til tidsbestilling opstilles i receptionen. Klub-pro Peter Taylor fejrer 25 års jubilæum i klubben. Klubben udviddede bagskabene med en helt ny bygning med plads til mere end 500 skabe.
2006 Forundersøgelser vedrørende bygning af et nyt klubhus indledes. Klubben skifter it-system til det web-baserede Golfbox.
2007 Planer for klubhusbyggeri vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Lind & Risør står for projektet, der planlægges at stå færdigt i forsommeren 2009. Danske Bank Pokalen blev indstiftet, og den gives til et medlem eller et uddvalg, der har udført en ekstraordinær indsats for klubben, og første modtager af pokalen blev "Obersten" Arne Pedersen.
2008 Toilet-pavillonen i rundkørslen ved 5., 6., 8. og 16. hul står færdig. Det første spadestik til det ny klubhus tages, og der holdes rejsegilde den 12. december. På en ekstraordinær generalforsamling vedtages at købe 12 hektarer jord, som støder op til driving range og Nordbanen, for senere at kunne udvide denne, samt etablere nye træningsfaciliteter. Klubben opretter et uafhængigt Ordens- og Amatørudvalg. Danske Bank pokalen er uddelt til H.C. Jørgensen. Klubbens bedste damehold spiller sig op i elitedivisionen kaldet Nykredit Divisionen.
2009 Det ny klubhus indvies i maj måned – tidsplanen holdt. Den 3. december var det samtidig klubbens 40 års fødselsdag, og det blev fejret ved en reception i det ny klubhus den 5. september. 40 års jubilæumsturneringen blev afviklet i sidste uge af juli og sluttede med en klubfest om lørdagen. Dette blev også året, hvor klubben fik sit eget Havehold, som efter anvisning fra greenkeeperne har til opgave at renholde bedene omkring klubhuset og på banen samt mange flere opgaver på banen. Danske Bank pokalen er uddelt til Begynderudvalget.
2010 Erhvervsklubben – et netværk for erhvervsledere og selvstændige i alle brancher, med en fælles interesse i golfspillet etableres. DGU åbner for indførelse af differentierede medlemsformer. Tidsbestilling sker nu elektronisk – enten hjemme fra egen pc eller via touch standeren i receptionen. Klubben indviede samme år en ny stor putting green med 27 huller. Danske Bank pokalen er uddelt til Ungdomsudvalget. Klubbens bedste damehold rykker ud af elitedivisionen.
2011 Parkeringspladsen udvides, og servicen over for medlemmer og gæster varetages nu alle ugen 7 dage af et frivilligt korps af 25 medlemmer, der enten kører baneservice eller bemander skranken i forhallen. Medlemmerne skulle fra sæsonen 2011 selv indtaste deres scorekort på klubbens tourchstander i receptionen. Det første tiltag mod en strategiplan for klubben udmøntes i visionen ’at gøre Køge Golf Klub til den mest attraktive medlemsejede golfklub i region Sjælland i 2016’. Første etape af et omfattende dræningsprojekt på Sydbanen - hullerne 4, 5, 15, 16 og 17 for ca. 1,6 mio kr. Køge Golf Klub indgår i et samarbejde med 3 andre lokale klubber: Harekær, Skovbo og Vallø: Golf ved Køge, hvor alle fuldtidsmedlemmer kan tilkøbe sig ret til at spille alle 4 baner. Medlemmerne tager godt imod dette tiltag. Danske Bank pokalen er uddelt til Knud Rasmussen.
2012 Anden del af dræningsprojektet. Ny hjemmeside og et nyt mobilsite. Indskud stilles i bero på grund af den konkurrencemæssige situation. Klubben optager således indtil videre nye medlemmer uden at de skal lægge et indskud. Danske Bank pokalen er uddelt til Haveholdet.
2013

Der etableres et nyt starterhus, og der oprettes en ny Starterservice, som indgår i den samlede serviceorganisation bestående af Gæsteservice, Baneservice og Starterservice. Skovbo Golfklub vælger at træde ud af samarbejde om Golf ved Køge og Sydsjællands Golfklub indtræder i stedet. Danske Bank pokalen er uddelt til Erik Lorentzen. Klubben begyndte at udsende nyhedsbreve løbende. Klubbladet blev udgivet for sidste gang efter at være blevet udgivet i ca. 40 år.

2014 Plan for udnyttelse af det ny areal på 12 ha, der blev erhvervet i 2009 udarbejdet af golfbanearkitekt Philip Spogard. Planen indeholder en ny Driving Range og en ny 6 hullers par 3 bane samt forbedringer på vores 9-hullers Nordbane.  Vedtagelse af 1. etape af ovennævnte plan, og anlæggelse og tilsåning af ny Driving Range samt igangsætning af omlægning af hul 2 og 3 på Nordbanen. Etablering af sandkassegolf for 3-7 årige. Samarbejdet Golf ved Køge skifter karakter. Golfclub Harekær træder ud af samarbejdet, og Ishøj og Skjoldenæsholm indtræder i stedet, og samarbejdet ændrer samtidig navn til: SGS Selandia Golf Samarbejde og fremover kan hverdagsmedlemmer også tilkøbe ordningen. Danske Bank pokalen er uddelt til Bent Andreasen. Klubbens bedste damehold sikrer sig påny oprykning til elitedivisionen. Nu hedder den Santander Elitedivisionen. Klubben opnåede det hidtil højeste medlemstal med 1742 medlemmer som den 5. største klub i Danmark målt på medlemmer.
2015 Klubben overtager driften af drivingrange fra pro'erne og den nye drivingrange med et antal overdækkede udslagspladser indvies den 9. maj 2015. Samtidig får vi nye og bedre rangebolde, og der indføres chips som supplement til poletter. Der indføres en ugentligt, gratis træningslektion for højhandicappere over hcp. 36. Alle teesteds skilte på Sydbanen udskiftes, og der indføres numre i stedet for farver. Samtidig forsynes skiltene med hulforløb. Leif Bagge-Hansen modtager Danske Bank pokalen. For første gang udgiver klubben et årsskrift på 32 sider. Klubbens bedste damer måtte desværre forlade elitedivisionen påny efter et år.
2016

Nye huller på Nordbanen blev indviet. I juli måned blev klubben ramt af en chokerende brand, hvor alle udbygninger med bagbyning, maskiner osv. udbrændte totalt. Branden var ikke påsat, og der kunne heller ikke påvises nogle former for ulovlige installationer eller andet, der kunne være ansvarspådragende for klubben. Klubben var godt forsikret, og opnår dækning for nye maskiner og genopførelse af bygninger. Medlemmernes grej i bagskabene henhører under deres egne forsikringer. Ændringer i den populære SGS-ordning: Nu med 7 deltagende klubber. Nye klubber: Falster og Greve, og Harekær genindtrådte, mens Skjoldenæsholm trak sig. Køge-medlemmerne er de flittigste brugere af ordningen med over 200 deltagere. Jørgen Sparre modtog Danske Bank pokalen. Terrassen blev forbedret med markisedækning på en del, og med glasinddækning af den overdækkede del, så ophold på terrassen kan forlænges i ydersæsonen. Royal Unibrew og Lind & Risør har sponseret forbedringerne. Eva og Finn har opsagt deres forpagtningskontrakt pr. 31. januar 2017 som restauratørpar, efter at de har drevet restaurant og mødelokaler i 5 år.