• Fantastisk tilbud for nye medlemmer!

  Som nyt medlem får du 5 GRATIS LEKTIONER v/ klubbens headpro træner, Marc Molin. Dette er en unik chance for at forbedre dit spil, lære nye teknikker og få en flyvende start i klubben

  Læs mere

 • Vær med i en stærk erhvervsklub!


  Læs mere

 • 1
 • 2
 • 3

Referat af ølkasse-mødet den 11. oktober

Årets fjerde ølkasse-møde løb af stablen onsdag den 11. oktober.
Fra bestyrelsen deltog Claus Vad og Claus Lyster. Derudover deltog 13 af klubbens medlemmer.

Claus Vad bød velkommen og præsenterede sig selv som klubbens nye formand. Herefter blev baggrunden og formålet med ølkasse-møderne beskrevet; nemlig at få input direkte fra medlemmerne og høre, hvad der rører sig her og nu, så klubbens bestyrelse og administration kan have dette in mente i den fremadrettede udvikling af klubben.

Input fra medlemmerne på mødet:

Klubmesterskaber

 • Et medlem udtrykte ønske om, at der bør gøres noget mere for at reklamere for klubmesterskaberne, så der er flere der deltager.
 • Et andet medlem sagde, at det er for dårligt, at det skal koste 100 kr. for at deltage. Det har det ikke gjort tidligere. Det bør være gratis at deltage til klubmesterskaberne.
 • Hvorfor var der så få fra eliten, der deltog? Har det ingen konsekvenser for eliten ikke at deltage?
 • Klubben bør opfordre alle spillerne fra regionsholdene at deltage i klubmesterskaberne.
 • Nu hvor klubmestrene hverken får medaljer eller poloer, kunne man så ikke lave et bag-tag eller andet, som beviser man vinder?
 • Præmier bør være ens uanset hvilket mesterskab der spilles om.
  Svar: Claus Vad sagde tak for input. Alle medlemmer bliver opfordret til at deltage i klubmesterskaberne via nyhedsbreve, men vi er desværre ikke herre over, hvem der tilmelder sig. Ved dette års klubmesterskaber var der bl.a. bagtags som præmier, så det er allerede implementeret. Ovenstående vil blive brugt fremadrettet og viderebragt til behandling og prioritering i Turneringsudvalget.

 

Ecco-Tour

 • Et medlem mente, at Ecco Tour turneringen i Køge er en rigtig god turnering for klubben, men desværre har medlemmet hørt mange negative kommentarer fra andre medlemmer om turneringen – særligt om økonomien. Der bør være åbenhed om økonomien fra turneringen. Går pengene fra Pro Ams til klubben eller til Ecco Touren? Og hvad mister vi i greenfeeindtægter?
 • Et medlem spurgte, om det bliver muligt at se det direkte i regnskabet?
 • Et medlem spurgte, om det var nødvendigt at lukke drivingrangen i ugen, hvor Ecco Tour turneringen afholdes.
 • Et medlem spurgte, om bestyrelsen har forholdt sig til selve selskabet Ecco, og selskabets fortsatte aktiviteter i Rusland?
  Svar: Claus Vad fortalte, at Bestyrelsen holder evalueringsmøde ang. Ecco Tour turneringen senere i oktober, hvor bl.a. også økonomien bliver gennemgået. Der er mange ting, der skal tages i betragtning, når for og imod turneringen skal evalueres. Bestyrelsen har til hensigt at skabe åbenhed herom for medlemmerne. Claus Lyster fortalte, at bestyrelsen i 2022 havde besøg af en direktør fra Ecco ifm. med den negative presse ifm. Ecco’s fortsatte aktiviteter i Rusland. Bestyrelsen tager afstand fra Eccos fortsatte aktiviteter i Rusland. Men efter en lang diskussion i bestyrelsen blev det besluttet at afholde turneringen i 2023, idet fokus var på selve turneringen og ikke dens sponsor. Ønsket var at markedsføre turneringen for at sætte Køge Golf Klub på det danske golf-landkort, at bruge turneringen som fyrtårn for vores medlemmer, frivillige, greenkeepere, medarbejdere og gæster.


Restaurant

 • Et medlem redegjorde for en række episoder med restauranten, hvor maden blev serveret i forkert rækkefølge, hvor restauranten ikke var åbnet til tiden og hvor der var problemer med maden til enkelte klubmatcher.
 • Menuen i restauranten er stort set uændret de sidste to år.
 • Til Ecco Tour turneringen var der ikke morgenmad om onsdagen. Derfor var de frivillige nødt til at sende folk til den nærmeste tankstation for at købe morgenmad til spillerne og de frivillige.
 • Et medlem mente, at bestyrelsen bør overveje at nedsætte et restaurant-udvalg, som har den løbende kontakt med restauratøren.
  Svar: Bestyrelsen viderebringer de oplevede episoder til næste evalueringsmøde med restauratøren. I det daglige er det Golfmanageren, der har den direkte kontakt med restauratøren.

 

Banen

Et medlem havde udarbejdet en lang række forslag til forbedringer på banen og træningsområderne, hvoraf de væsentligste var:

 • Der bør udarbejdes nye hulskitser med afstandsmål, hazarder m.v. på banen, så medlemmer og gæster kan få et overblik over de enkelte huller.
 • Sponsorskiltene er meget falmede (fx hul 15).
 • Hulflag 1: Der bør findes en ny flagsponsor.
 • Hulflag 2: Medlemmet bemærker, at ”Dannebrog må aldrig røre jorden, for så kommer vi i krig”, og at det er et problem med de nuværende flag. Dannebroflagene bør derfor bruges med respekt og der bør informeres herom.
 • Hulflag 3: der mangler reflektorer på de nuværende flag.
 • Der har stået en hegnsfod på parkeringspladsen siden Ecco Tour turneringen i 2022. Den bør fjernes.
 • Området hvor bænk og boldvasker er placeret på hul 16 lugter af tis – genovervej placering.
 • Parkeringspladsen støver om sommeren og om vinteren er den fyldt med vandhuller.
 • Der er ofte store vandpytter mellem ST Boxen/puttinggreen og driving rangen.
 • Det nye indspilsområde mangler sand i bunkers og et egentligt tætklippet område til træning.
 • Hvad er planen med indspilsområdet ved 1. tee på Sydbanen? Det ser ikke godt ud.
 • Hertil kommer en række meget detaljerede forslag til hullerne på Sydbanen.
  Svar: Bestyrelsen siger mange tak for de meget detaljerede og konstruktive input. De viderebringes til behandling og prioritering i de respektive udvalg og til Golfmanageren. Alle de specifikke forslag til baneforbedringer er allerede blevet viderebragt til behandling og prioritering i Baneudvalget.

 

De frivillige

 • Flere medlemmer fortalte, at der var et stort og aktuelt behov for at fokusere med på de frivillige i klubben, da tilgangen er dalende. De ”unge” under 50 har ikke den samme opfattelse af frivilligt arbejde i en klub som vores.
 • Der er behov at  for at reklamere for de frivillige på hjemmesiden og de sociale medier, så der bliver skabt opmærksomhed om de frivilliges arbejde.
 • Et medlem beskrev, at der i hendes optik var blevet sparet for meget på de frivillige. Det er det forkerte sted at spare. Tidligere fik de frivillige fx 4 greenfee billetter – og nu får man kun 2.
 • Der er også blevet sparet på fortæring, og det går ud over det sociale i at være frivillig i klubben.
 • Der var bred opbakning blandt de fremmødte i, at det sociale blandt de frivillige skal opprioriteres fremover.
 • Et medlem fortalte, at Haveholdet nu kun består af 13 medlemmer, og pga. sygdom o.a. kan man typisk kun mønstre 6-7 medlemmer pr. gang. Haveholdet har brug for mange flere frivillige, og ønsker klubbens hjælp til at få flere til at tage en tjans. Det er det forkerte sted at spare.
 • Et medlem efterspurgte flere ”fordele” ved at være frivillig. Det kunne være nedsat kontingent eller andre fordele. Så var det måske også nemmere at få flere yngre kræfter ind.
 • Et medlem foreslog, at Facebook blev flittigere brugt til at reklamere for de frivillige.
 • Et medlem foreslog, at Ugeklubberne reklamerede for de frivillige ifm. med deres matcher.
  Svar: Claus Vad sagde tak for inputtet. Vi er allerede meget bevidste omkring problemet med de manglende frivillige. Emnet bliver behandlet i bestyrelsen og vi vil prøve at finde frem til en løsningsmodel.

 

Bolde på drivingrange

 • Et medlem nævnte, at der for nylig blev samlet bolde ind på drivingrangen – også bag hegnet på drivingrange i det område, der ikke er klippet. Dette område burde planeres.Et medlem udtrykte skuffelse over, hvor få elitespillere der deltog i indsamlingen af bolde.
  Svar: Tak for inputtet. Vi er allerede i gang med en løsningsmodel ifht. problemet med boldene, der ligger bag hegnet i venstre side af driving rangen.

 

Diverse

 • Et medlem foreslog, man får et bassin (som i Harekær), hvor man kan rengøre hjulene på sin golfvogn.
  Svar: Tak for input. God idé! Ideen viderebringes til behandling og prioritering i Baneudvalget.
 • Et medlem foreslog, at der kom flere skraldespande op på Nordbanen.
  Svar: Tak for input. Vi skal fra 2024 til at sortere al affald, så der vil komme et helt nyt setup omkring skraldeløsningen - både i forhold til placering og sortering.
 • Et medlem beskrev, at de eksisterende skorensere er ved at være udtjente og bør udskiftes.
  Svar: Det vil der blive kigget på ifm. budgettet for 2024.
 • Flere medlemmer fortalte om oplevelser med greenkeeperne, hvor de ikke går til side, når man skal slå fra tee. Det bør opprioriteres for særligt nye greenkeepere.
  Svar: Tak for input, der viderebringes til Greenkeeperne.
 • Et medlem foreslog, at der blev stillet jernvaskere op ifm. boldvaskerne på tee-stederne på Sydbanen.
  Svar: Tak for input, der viderebringes til behandling og prioritering i Baneudvalget.
 • Et medlem beskrev, at Nordbanens greens er meget slemt påvirket af Vejbred. Tidligere brugte Haveholdet tid på at fjerne Vejbred, men det vil greenkeeperne ikke længere have. Og resultatet ser vi nu, hvor greens er fyldt med Vejbred.
  Svar: Tak for input, der viderebringes til Golfmanageren og Chefgreenkeeperen.
 • Et medlem forespurgte på status for toilettet på Nordbanen?
  Svar: Tak for input. Der er indhentet flere tilbud, og de behandles og prioriteres i Bestyrelsen ifm. budgettet for 2024.
 • Et medlem beskrev, at gæste-greenfee prisen efter hendes mening var alt for høj. En gæste-greenfee bør være på 50% rabat, når der spilles med et medlem og som det også ses i andre klubber.
  Svar: Tak for input.

 

Claus og Claus tager alle input med tilbage til administrationen og bestyrelsen, så der kan følges op på de gode input, der kom på Ølkasse-mødet. Tak for et konstruktivt møde.

Datoer for ølkasse-møder i 2024 vil blive slået op på hjemmesiden og sendt ud på nyhedsbrev.

Husk der er ingen tilmelding - du møder blot op, hvis du har noget, du gerne vil snakke med bestyrelsen om.

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

726 GLB logo negativ med flade print small web

XL Byg web

Thyme web

Køge Golf Klub Sponsor

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.